jtemplate.ru - free extensions for joomla

Uw privacy

Voor een goede behandeling of begeleiding is het noodzakelijk dat wij een dossier van u aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling of begeleiding noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelende of begeleidende therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

We verwerken de volgende persoonsgegevens voor de behandeling of begeleiding:

 • Voor- en achternaam;
 • aanhef (dhr./mevr.);
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer en/of mobiele nummer;
 • woonadres;
 • betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • geboortedatum;
 • burgerservicenummer (BSN).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van de behandelende of begeleidende therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of de administrateur een factuur kunnen of kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft het recht uw dossier in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier te vragen.

Uw gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.